Privacyverklaring

Van Der Meulen Makelaars, gevestigd aan Verlengde Hereweg 14, 9722 AB te Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Van Der Meulen Makelaars verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

– Voor- en achternaam 

– Geslacht 

– Geboortedatum 

– Geboorteplaats 

– Adresgegevens 

– Telefoonnummer 

– E-mailadres 

– Bankrekeningnummer 

– Kopie Paspoort/Kopie ID 

– Inkomensgegevens 

– Persoonlijke voorkeuren m.b.t. woonruimte

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Van Der Meulen Makelaars verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: 

– Paspoortnummer 

– Contactgegevens

– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Van Der Meulen Makelaars verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

– Voor het opstellen van overeenkomsten– Om goederen en diensten bij u af te leveren 

– Van Der Meulen Makelaars verwerkt ook persoonsgegevens wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Van Der Meulen Makelaars bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna financiële gegevens voor 7 jaren, in verband met de fiscale bewaarplicht.

Daarnaast geldt een voor iedere document een wettelijke bewaartermijn die wij hanteren.

Delen van persoonsgegevens met derden 

Van Der Meulen Makelaars verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken  

Van Der Meulen Makelaars gebruikt cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Der Meulen Makelaars en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar office@vandermeulenmakelaars.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Van Der Meulen Makelaars wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Van Der Meulen Makelaars neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via office@vandermeulenmakelaars.nl

De ontvangen gegevens van de Site van Van Der Meulen Makelaars wordt enkel doormiddel een SSL- versleutelde verbinding verstuurd en opgeslagen. Persoonsgegevens worden enkel verzameld ten behoeve van de dienstverlenging en zullen worden bewaard zolang de overeenkomst tussen huurder en verhuurder bestaat of zolang wettelijk verplicht. Gegevens worden in een beveiligde omgeving bewaard.

Contactgegevens 

Van Der Meulen Makelaars 

Verlengde Hereweg 14, 9722 AB te Groningen 

050 318 8989 

office@vandermeulenmakelaars.nl